Inne elementy tożsamości organizacyjnej PDF Drukuj Email

ODZNAKA

Treścią odznaki jest godło. Mogą ją nosić członkowie KSM po przyrzeczeniu. Odznaka symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie, jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim jest wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Każdy, kto ją nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane. Noszenie odznaki jest zarazem propagowaniem KSM‑u.

Symbol godła jest też umieszczany na drukach organiza-cyjnych, dyplomach.

Odznakami dysponuje tylko Prezydium Krajowej Rady i są roz-prowadzane za pośrednictwem Zarządów Diecezjalnych.

 

SZTANDAR

Sztandar jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad. Powinien być obecny w asyście trzyosobowego pocztu sztandarowego na ważnych uroczystościach kościelnych (np. procesja Bożego Ciała) i organizacyjnych(np. zjazdy, wybory, Uroczystość Chrystusa Króla). Podczas Mszy św. poczet sztan-darowy zachowuje się według obowiązujących zwyczajów, ponadto sztandar opuszczamy podczas przyrzeczenia i hymnu. Powinien go posiadać Zarząd Diecezjalny, oddziałom i kołom zaleca się to w miarę możliwości. Aczkolwiek nie określa się ściśle wyglądu sztandaru, to jednak nie może na nim zabraknąć wizerunku patrona naszej organizacji, godła i hasła.

 

PRZYRZECZENIE

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Przyrzeczenie składa się po odbyciu stażu kandydackiego (w co powinno być wliczone odpowiednie szkolenie) przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta. Aczkolwiek nie jest przysięgą, mimo to jednak jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, nawet na całe życie. Należy je traktować poważnie, jako ważny moment życia. Dlatego niezbędna jest godna oprawa oraz troska kierownictwa, by kandydaci podeszli do niego świadomie i odpo-wiedzialnie. Tak potraktowane przyrzeczenie będzie na pewno dotrzymane. W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i organizacji. Szanujący się oddział nie dopuści do przyrze-czenia kandydatów, co do których nie jest przekonany, że tego przyrzeczenia dotrzymają, a dotrzymają tylko ci, którzy ten cel znają i pragną realizować.

Przyrzeczenie powinno się odbywać raz w roku w święto patronalne KSM-u (Chrystusa Króla Wszechświata), najlepiej uroczyście podczas Mszy św. czy akademii w obecności Zarządu Diecezjalnego.

 

LEGITYMACJA

Legitymację otrzymuje członek KSM po złożeniu przyrzeczenia. Jest na niej zdjęcie, dane personalne, kod statystyczny, godło KSM. Forma legitymacji jest zunifikowana w całym kraju. Dysponuje nimi Prezydium Krajowej Rady, a wydawane są przez Zarządy Diece-zjalne, które powinny prowadzić szczegółową ich ewidencję.

Posługiwanie się legitymacją razem z odznaką jest reprezen-towaniem Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

PIECZĄTKI

Zarząd Diecezjalny jak i Kierownictwo Oddziału (Koła) mogą posługiwać się pieczątkami: podłużną i okrągłą.

Oddziały (Koła) mogą stawiać pieczątki na wszystkich pismach wewnątrz organizacji. Natomiast na zewnątrz, w działaniach prawnych można posługiwać się tylko jedną pieczęcią będącą w posiadaniu Zarządu Diecezjalnego, gdyż tylko KSM diecezjalne reprezentowane przez tenże Zarząd posiada osobowość prawną cywilną, w której uczestniczą wszystkie Oddziały i Koła środowiskowe.

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wszyscy kandydaci, członkowie juniorzy i zwyczajni obowią-zani są płacić miesięczne składki członkowskie, które zbiera skarbnik. Mają one duże znaczenie wychowawcze, gdyż:

-      są obowiązkiem statutowym;

-      są podstawowym funduszem oddziałów i Stowarzyszenia;

-      są wyrazem woli przynależności do Stowarzyszenia;

-      są świadectwem cenienia sobie Stowarzyszenia i dowodem solidności i wyrobienia organizacyjnego;

-      są uczestnictwem w utrzymaniu Stowarzyszenia;

-      uczą służby dobru wspólnemu.

Wysokość składki członkowskiej ustala Kierownictwo Oddziału (Koła). Ono też może w sporadycznych wypadkach zwolnić członka KSM z płacenia składki lub zmienić ją okresowo na inne świad-czenia na rzecz Stowarzyszenia. W przypadku niepłacenia składek członek KSM może być nawet usunięty z organizacji.

 

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI

KSM tworzy historię, jest nastawione dynamicznie, ekspan-sywnie do zastanej rzeczywistości. Każde działanie winno zostawiać ślad, tak w sercach ludzi, do których jest skierowane, jak i w doku-mentach. Dziś często zaniedbuje się sprawy formalne, tymczasem są one niezmiernie ważne. Jednym z podstawowych dokumentów z działalności KSM‑u jest protokół, który:

-      jest potrzebny dla historii, dla tych którzy będą badać i opisy-wać przeszłość KSM, pisać prace naukowe itp.;

-      jest dokumentem dla bieżącego kontrolowania działalności.

Protokół jest urzędowym sprawozdaniem z przebiegu zebrania i powinien w sposób krótki i zwięzły, ale adekwatny do rzeczywistości przedstawić treść i przebieg spotkania. W protokole unikamy subiek-tywnych ocen i komentarzy, natomiast staramy się zobiektywizować maksymalnie rzeczywistość. Protokół sporządza sekretarz i podpisuje go wraz z przewodniczącym zebrania.

Inne dokumenty gromadzone w oddziale to:

-      Statut KSM,

-      protokół z zebrania założycielskiego Oddziału/Koła;

-      protokół z wyborów Kierownictwa Oddziału/Koła;

-      decyzja powołania Oddziału/Koła;

-      księga lub zeszyt przychodów i rozchodów;

-      rachunki lub oświadczenia potwierdzające przychody i roz-chody;

-      zeszyt składek członkowskich;

-      księga inwentarzowa;

-      księga protokołów;

-  ewidencja i archiwizacja pism przychodzących i wycho-dzących z Oddziału/Koła (książka korespondencyjna);

-    ewidencja członków Oddziału/Koła: deklaracje przystąpienia do KSM, karty ewidencji członków, spis ogólny członków;

-      spis zastępów i zastępowych, sekcji i kierowników sekcji;

-      archiwizacja sprawozdań: rocznych i z poszczególnych dzia-łań, akcji;

-      kronika Oddziału/Koła;

-      materiały formacyjne - biblioteczka.

 

KRONIKA

Kronika spełnia podobne zadania, co protokół, jest jednak bardziej dziełem artystycznym. Tu właśnie jest pole do popisu dla tych, którzy potrafią trzymać w ręce pióro, fotografować, rysować. Kronika jest odzwierciedleniem życia Stowarzyszenia. Będą w niej opisy i komentarze, uwagi, oceny, refleksje itp. bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami. Kronika wraz z księgą protokołów daje już dość dokładny obraz dokonań Oddziału (Koła) KSM jak i Zarządu Diecezjalnego KSM. Kronikę sporządza sekretarz lub specjalnie wyznaczony kronikarz, który dobiera sobie ekipę współpracowników.

 

BIBLIOTECZKA KSM

Stowarzyszenie posiada już dość bogatą biblioteczkę materiałów formacyjnych, książek, broszur. Każda nowa pozycja posiada swój numer. Np. Statut KSM opatrzony jest numerem pierwszym. Konieczne jest, by każdy Oddział (Koło) posiadał pełny zestaw opracowań KSM‑owskich, które mają być podstawą prowadzenia pracy formacyjnej. W biblioteczce znajdą się też: Pismo św., dokumenty Kościoła, Katechizm Kościoła Katolickiego, czasopisma katolickie, śpiewniki itd. KSM żyje życiem Kościoła, dlatego wszystko, co posiada "imprimatur" winno stać się materiałem wykorzystywanym w pracy formacyjnej.

 

Dzisiaj